Self-determination Theory

Motivationsteorin


self-

determination

theorySelf-determination Theory (SDT, ungefär ”teorin om självbestämmande”) är en övergripande teori om personlighetsutveckling och motivation utvecklad i första hand av Edward Deci och Richard Ryan.

 

Den har utvecklats genom en mängd fält- och laboratorieexperiment på olika områden såsom skola/utbildning och arbetsmiljö.

Teorin om de grundläggande mänskliga behov som identifierats inom SDT (behoven av kompetens, självbestämmande och tillhörighet) har bekräftats i flera internationella undersökningar (Chirkov, Ryan, Kim och Kaplan, 2013).

 

SDT bygger på uppfattningen att människor har en inbyggd lust och strävan efter att växa och utvecklas, och att de därför normalt befinner sig i olika faser av förändringsprocesser.


Bild: Dag Lanerfeldt

Yttre och inre motivation

Inledningsvis handlade forskningen om hur människor påverkas av ”yttre” respektive ”inre” drivkrafter. Med yttre avses att faktorer utanför individen påverkar hans/hennes val, och med inre menas drivkrafter som redan finns i individen oavsett yttre omständigheter.

 

Exempelvis handlar det om yttre drivkrafter/motivation när ett barn städar sitt rum enbart för att det inte får någon veckopeng annars, eller för att det får en extra slant om det städar rummet. Om barnet i stället uppfattar det som att rummet blir trevligare och mer lätthanterligt om sakerna ligger på rätt ställen, så städar det rummet på grund av en inre drivkraft.

Yttre drivkraft/motivation delas i sin tur upp i flera grupper, beroende på hur mycket av en persons inre drivkrafter som är inblandad. Se här.Inre motivation ger bättre stöd

Det forskningen visar är att ju mer inre drivkrafter en person har, desto starkare och mer uthållig blir motivationen i förändringsprocessen. Den som gör något för att han/hon själv vill det och inte för att andra vill det, har större chans att klara av bakslag och utmaningar och nå sina mål.

Experiment har även visat att personer som från början drivs av inre motivation att utföra en aktivitet, till exempel städa rummet, kan förlora den om man får betalt för att göra det. Den inre drivkraften förvandlades till en yttre och blir därmed skörare och mindre hållbar.Tre grundläggande behov

Hur kan man då bidra till att människor upptäcker sina inre drivkrafter, blir alltmer självstyrande och därmed framgångsrikare i förändringsprocesser?

Forskning inom SDT visar att det finns tre grundläggande psykiska behov hänger ihop med utvecklandet av inre motivation: Kompetens, Autonomi (självbestämmande) och Tillhörighet.

Ju mer omgivningen förmår tillgodose dessa behov hos en individ, desto mer antas hon bli medveten om och främja sina ursprungliga, inre drivkrafter.


KOMPETENS

Man känner sig kompetent, duglig, som att man har förmågan att klara av de uppgifter som vilar på en. Man upplever att man har möjligheter att använda och uttrycka sin förmåga.

Behovet av Kompetens anses också ligga bakom driften att utvecklas och överskrida sina gränser. Det får människor att söka utmaningar som utmanar deras nuvarande utvecklingsnivå, och att sträva efter att upprätthålla och förstärka denna förmåga genom handlingar.

Kompetens behöver alltså inte nödvändigtvis bestå i en uppnådd förmåga utan är snarare en känsla av självförtroende och effektivitet i samband med en viss aktivitet.


AUTONOMI

Med autonomi avses upplevelsen av att man själv är ursprunget till sina handlingar och har möjligheter att själv bestämma över sitt agerande.

Autonomi handlar om att agera utifrån eget intresse och värderingar.

Det ska inte sammanblandas med ”oberoende”; att inte använda sig hjälp och stöd utifrån. Man kan vara självstyrande och i hög grad ta emot hjälp från andra, samtidigt. Det handlar om att det är man själv som väljer.


TILLHÖRIGHET

Detta behov hör ihop med att känna samhörighet med andra, och att uppleva att dessa andra bryr sig om en och tar hand om en. Man vill känna tillhörighet i ett sammanhang och med människor där man upplever trygghet och blir bekräftad på ett positivt sätt.


Referens:

Chirkov, V., Kim, Y., Ryan, R. M. & Kaplan, U. (2003). Differentiating autonomy from individualism and independence: A self-determination theory perspective on internalization of cultural orientations and well-being. Journal of personality and social psychology, vol. 84, No 1, s. 97-110.