Röster Beställare

Röster från


beställare
Anders Cardell (dåvarande verksamhetsansvarig Fenix/Fryshuset)


Cecilia Von Melen har genomfört MI-utbildning för personal på Fryshuset.

Hon har på ett enastående sätt lyckats förklara innebörden och lära ut MI-metoden. Hennes pedagogiska upplägg och personliga engagemang har varit imponerande. Samtliga deltagare som i sin vanliga gärning arbetar med svåra samtal är mycket nöjda.


Cecilia arbetade med teori, praktiska övningar, intern feedback

från henne som instruktör samt gemensamma analyser om respektive block.

Vid de tilltällen fördjupning behövdes för att skapa förståelse för helheten så gavs detta, omvänt så klev Cecilia upp med helikopterperspektiv för att påvisa strukturer och förhållningssätt som är återkommande när det fanns behov av detta.

Hennes lyhördhet för de medverkandes behov var imponerande precis som hennes målmedvetenhet gällande att se till att alla förstod det vi gick igenom.

Hon lyckades med att få en grupp bestående av s.k "high achievers" och personer med bristande studiebakgrund att gemensamt tillgodogöra sig kunskan och uppnå överenskommen målsättning.

Jag kan med värme rekommendera Cecilia von Melen och vill återigen berömma henne för hennes pedagogiska kvaliteter.
Anders Olsson Carlbom (dåvarande chef Österåkeranstalten, Kriminalvården)

Cecilia har arbetat hårt och engagerat för att öka personalens kunskaper och insikter i kommunikation och konflikthantering. Hon har fått lovord för sitt sätt att koppla kunskaper till deltagarnas konkreta arbetsuppgifter, så att personal upplever att de får möjligheter att använda kunskaperna praktiskt.


P g a sina praktiska erfarenheter och kunskaper i ämnet samt sin förmåga att leda utbildning på ett pedagogiskt och engagerande sätt, har hon fått dispens av Kriminalvårdens regionala utbildningsenhet att göra grundutbildningen i MI på sin arbetsplats. Personalen har visat ett mycket stort intresse för dessa utbildningar och dessa har alltid genomförts med stor entusiasm. I stort sett har samtliga utvärderingar gett ett mycket positivt gensvar. Hon sätter ihop utbildningsgrupper med personal från olika delar av verksamhetsområdet, för att deltagarna inte bara ska skaffa sig kunskaper utan också bidra till varandras lärande.

Cecilia har också, i samarbete med personal, satt ihop en mall för återkoppling inom personalgruppen. Detta för att underlätta för personalen att samtala direkt med varandra på ett sätt som ska leda till ökad förståelse i stället för osämja. Grunden vilar på   ”Non Violent Communication” men är anpassad till de behov som personalen i anstalt och häkte upplever sig ha.

Den är också inspirerad av den s k MI-andan; ”resurs, samarbete och autonomi”.


Cecilias mål är att engagera samtliga anställda i att förbättra kommunikationen – med varandra och med intagna. Hon anser att många problem av olika slag bottnar i brister i kommunikationen.

Hennes arbete (kontinuerlig handledning, utbildningar, personaldagar, etikarbete, introduktion av nyanställda m m) har lett till att personalen på verksamhetsområdet i allt större utsträckning har fått gemensamma begrepp och verktyg rörande kommunikation och konflikthantering.