Röster beställare

Bild: Taina Alm, Härnösand

RÖSTER FRÅN BESTÄLLARE

 

Anders Cardell

Verksamhetsansvarig

Fenix/Fryshuset

Cecilia Von Melen har genomfört MI-utbildning för personal på Fryshuset.

Hon har på ett enastående sätt lyckats förklara innebörden och lära ut

MI-metoden.

Hennes pedagogiska upplägg och personliga engagemang har varit

imponerande. Samtliga deltagare som i sin vanliga gärning arbetar med

svåra samtal är mycket nöjda.

Cecilia arbetade med teori, praktiska övningar, intern feedback

från henne som instruktör samt gemensamma analyser om respektive block.

Vid de tilltällen fördjupning behövdes för att skapa förståelse för helheten så

gavs detta, omvänt så klev Cecilia upp med helikopterperspektiv för att

påvisa strukturer och förhållningssätt som är återkommande när det fanns

behov av detta.

Hennes lyhördhet för de medverkandes behov var imponerande precis som

hennes målmedvetenhet gällande att se till att alla förstod det vi gick igenom.

Hon lyckades med att få en grupp bestående av s.k "high achievers" och

personer med bristande studiebakgrund att gemensamt tillgodogöra sig kunskap

och uppnå överenskommen målsättning.

Jag kan med värme rekommendera Cecilia von Melen och vill återigen berömma

henne för hennes pedagogiska kvaliteter.

 

 

Anders Olsson Karlbom

Tidigare chef på Österåkersanstalten

Kriminalvården

Cecilia har arbetat hårt och engagerat för att öka personalens kunskaper och insikter i

kommunikation och konflikthantering. Hon har fått lovord för sitt sätt att koppla

kunskaper till deltagarnas konkreta arbetsuppgifter, så att personal upplever att de får

möjligheter att använda kunskaperna praktiskt.

P g a sina praktiska erfarenheter och kunskaper i ämnet samt sin förmåga att leda

utbildning på ett pedagogiskt och engagerande sätt, har hon fått dispens av Kriminalvårdens

regionala utbildningsenhet att göra grundutbildningen i MI på sin arbetsplats.

Personalen har visat ett mycket stort intresse för dessa utbildningar och dessa har alltid

genomförts med stor entusiasm. I stort sett har samtliga utvärderingar gett ett mycket

positivt gensvar. Hon sätter ihop utbildningsgrupper med personal från olika delar av

verksamhetsområdet, för att deltagarna inte bara ska skaffa sig kunskaper utan också

bidra till varandras lärande.

Cecilia har också, i samarbete med personal, satt ihop en mall för återkoppling inom

personalgruppen. Detta för att underlätta för personalen att samtala direkt med

varandra på ett sätt som ska leda till ökad förståelse i stället för osämja. Grunden vilar på

”Non Violent Communication” men är anpassad till de behov som personalen i anstalt och

häkte upplever sig ha.

Den är också inspirerad av den s k MI-andan; ”resurs, samarbete och autonomi”.

Cecilias mål är att engagera samtliga anställda i att förbättra kommunikationen – med

varandra och med intagna. Hon anser att många problem av olika slag bottnar i brister i kommunikationen.

Hennes arbete (kontinuerlig handledning, utbildningar, personaldagar, etikarbete,

introduktion av nyanställda m m) har lett till att personalen på verksamhetsområdet i

allt större utsträckning har fått gemensamma begrepp och verktyg rörande

kommunikation och konflikthantering.